f t g m
Copyright 2021 - @Lelienhuyze.nl

Huishoudelijk Reglement

De Vereniging van Eigenaars Kasteel Leliënhuyze [Haverleij] te Engelen, gemeente ‘s-Hertogenbosch, stelt bij deze de navolgende bepalingen vast om te gelden als huishoudelijk reglement, zoals bedoeld in artikel 44 van het modelreglement bij split­sing in appartementsrechten vervat in de akte van splitsing, verleden voor notaris mr. J.G. Gräter te ’s-Hertogenbosch op 12 december 2003.

Algemeen

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de Eigenaar/bewoners en gebruikers van de appartemen­ten in Kasteel Leliënhuyze [Haverleij] te Engelen, gemeente ‘s-Hertogenbosch. Waar gesproken wordt over Eigenaars worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker is hij die niet onder de titel van Eigenaar of huurder het recht heeft op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. Iedere gebruiker dient kennis te nemen van dit reglement en dit reglement na te leven.

Artikel 1 Definities

a. Akte van splitsing

De akte van splitsing, die op 12 december 2003 is verleden door notaris mr. J.G. Gläter te ’s-Hertogenbosch.

b. Gebouw

Het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken.

c. Eigenaar

De gerechtigde tot een appartementsrecht, zoals bedoeld in artikel 5:106 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

d. Gemeenschappelijk gedeelte

Die gedeelten van het gebouw alsmede de daarbij behorende grond die blijkens de Akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

e. Privé-gedeelte

Het gedeelte of gedeelten van het gebouw die blijkens de Akte bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

f. Gebruiker

De gebruiker zoals bedoeld in artikel 5:120 van het Burgerlijk Wetboek.

g. Vereniging

De Vereniging van Eigenaars van Kasteel Leliënhuyze [Haverleij] te Engelen, gemeente ‘s-Hertogenbosch, zoals genoemd onder 1c.

h. Vergadering

De vergadering van leden van de onder 1g. genoemde vereniging.

i. Bestuur

Het bestuur van de vereniging zoals bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek.

j. Voorzitter

De voorzitter van de onder 1g. bedoelde vereniging.

k. Bestuurder

De administratief beheerder zoals bedoeld in artikel 41 lid 3 van het Modelreglement.

l. Modelreglement

Het Modelreglement bij splitsing van appartementsrechten zoals verleden op 2 januari 1992 voor de plaatsvervanger van notaris mr. J.W. klinkenberg te Rotterdam en ingeschreven in de openbare registers van de Dienst van het kadaster in o.a. te Eindhoven, deel 9692, nr. 1, op 10 januari 1992.

Artikel 2

a. Voor dit huishoudelijk reglement gelden de begripsbepalingen zoals vastgesteld in het Modelre­gle­ment en in de Akte.

b. Elke bepaling van dit huishoudelijk reglement die in strijd is met de wet, de Akte en het Modelreglement wordt als niet geschreven beschouwd.

Artikel 3

De Eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk, ladders en dergelijke ten behoeve van reinigen en/of onderhoud van de gevels en ruiten toe te staan.

Artikel 4

a. Dit huishoudelijk reglement bevat artikelen om te voorkomen, dat Eigenaars, Gebruikers of bewoners, en dit alles in de ruimste zin van het woord, elkaar hinder toebrengen of anderszins overlast bezorgen.

b. De technische ruimten en de daken van het Gebouw, met uitzondering van de dakterrassen van de privé-gedeelten, mogen niet worden betreden, behalve voor het verrichten van door de Bestuurder of het Bestuur noodzakelijk geachte of door hen opgedragen werkzaamheden. Voor wat betreft het betreden van de technische ruimten, behoudens de liftmachinekamers, voor regelmatige controle kan het Bestuur daarvoor een persoon aanwijzen.

c. Het is niet toegestaan langdurig (bak-)fietsen, bromfietsen, scooters, motoren, auto’s, speelgoed, etc. tegen de gevels van het Gebouw, op het terrein rondom het Gebouw met inbegrip van het binnenterrein en de betonnen pilaren, of in gemeenschappelijk gedeelten te plaatsen. Uitzondering op deze regel is het laden en lossen ten behoeve van de woningen aan het plein. De auto’s, motoren en andere vervoersmiddelen mogen wel worden geplaatst in de daarvoor bestemde parkeerkelder. Het meenemen van fietsen en bromfietsen in de lift, met uitzondering van het meenemen van een vouwfiets, is niet toegestaan, dit om beschadigingen te voorkomen.

d. Het is op het binnenterrein toegestaan om klein meubilair te plaatsen. Indien dit meubilair te zeer afbreuk doet aan het geheel heeft het bestuur het recht om de desbetreffende gebruiker te gelasten het meubilair te verwijderen.

e. De parkeerplaatsen onder het gebouw is alleen bedoeldvoor het stallen van vervoersmiddelen en niet voor opslag van welke aard dan ook.

f. Op het terrein rondom het Gebouw met inbegrip van het binnenterrein, in de hallen, portieken, bergingsgangen en alle Gemeenschappelijke gedeelten mogen geen afvalstoffen, afvalzakken, papier, drukwerk, kranten en dergelijke en geen voedsel voor dieren worden gedeponeerd.

g. Het is niet toegestaan containers in de Gemeenschappelijke gedeelten te plaatsen.

h. Het is verboden om vuil, waaronder ook begrepen sigaren- en sigarettenpeuken, e.d., weg te werpen in de Gemeenschappelijke gedeelten zoals lift, gangen, trappen, enz.

i. Het maken van onnodig hinderlijke geluiden in alle Gemeenschappelijke gedeelten dient te allen tijde vermeden te worden.

j. Gezien het brandgevaar, is het in voorraad hebben van licht ontvlambare stoffen zoals benzine, petroleum, butagas en derge­lijke, in de Gemeenschappelijke gedeelten niet toegestaan. Natuurlijk kan in de privé-gedeelten wel een hoeveelheid worden opgeslagen voor zover benodigd voor normaal huishoudelijk gebruik en voor zover geen stankoverlast veroorzakend.

k. Wanneer Eigenaren/bewoners of hun gasten op een of andere wijze de Gemeenschappelijke gedeelten vervuilen dienen zij zelf voor het schoonmaken daarvan te zorgen en niet te wachten tot die ruimten in opdracht van de Vere­niging worden schoongemaakt. Indien dit nagelaten wordt kan de Bestuurder, na eerst de Eigenaar/bewoner in de gelegenheid te hebben gesteld zelf voor de schoonmaak zorg te dragen, hiertoe aan derden op­dracht geven en de hieraan verbonden kosten bij de nalatige Eigenaar in rekening brengen.

Artikel 5

Het houden van huisdieren is toegestaan mits deze geen overlast bezorgen. Huisdieren dienen in de Gemeenschappelijke gedeelten aangelijnd te zijn. Indien enig huisdier ernstige overlast bezorgt aan bewoners van an­dere Privé-gedeelten kan het Bestuur de eigenaar van het overlast bezor­gende huisdier verbieden dat huisdier te hebben. Schade aan, en extra kosten van schoonhouden van, Gemeenschappelijke gedeelten veroorzaakt door een huisdier zullen aan de eigenaar ervan in rekening worden gebracht. Zie ook artikel 4.

Artikel 6

a. Alle deuren, hekken en slagbomen van de Gemeenschappelijke gedeelten dienen normaal gesloten te blijven en iedere bewo­ner dient erop toe te zien dat geen ongewenste personen het Gebouw betreden.

b. Het (laten) spelen van kinderen in de parkeergarage en liften is, vanwege het gevaar, niet toegestaan.

Artikel 7

a. Het aanbrengen van uiterlijke veranderingen aan, en/of wandversieringen, kasten, bloemen, planten, reclamebiljetten of andere voorwerpen in de Gemeenschappelijke gedeelten is niet toegestaan, anders dan na daartoe verkregen toestemming van het Bestuur.

b. Het aanbrengen van naamplaatjes op het zogenaamde bellentableau geschiedt in uniforme uitvoe­ring. Het aanbrengen hiervan wordt geregeld via de Bestuurder van de Vereniging, en wel op kosten van de betreffende Eigenaar.

Artikel 8

In verband met de uitstraling van het kasteel is het niet toegestaan om:

a. voorwerpen aan de buitenzijde van de gevels te bevestigen uitgezonderd binnen de grenzen van bal­kon, terras of tuin;

b. Lichtreclames, reclamebakken, aanplakbiljetten, reclamebiljetten en dergelijke aan of voor de ramen (van zowel Privé- als Gemeenschappelijke gedeelten) aan te brengen, met uitzondering van “Te Koop” of “Te Huur” biljetten;

c. werkzaamheden die bij andere Eigenaars overlast kunnen bezorgen voor 8.00 uur aan te vangen en/of na 22.00 uur te doen voortduren. Op zaterdagen mag er bovendien geen geluidsoverlast zijn vóór 09.00 ’s morgens en na 22.00 uur ’s avonds en op zon en feestdagen niet vóór 10.00 ’s morgens en na 22.00 uur ’s avonds;

d. dusdanig muziek en geluid voort te brengen, radio, televisie, muziekinstallaties en muziekinstru­menten daaronder begrepen, dat dit in andere Privé-gedeelten hinderlijk hoorbaar is;

e. Kleden, wasgoed en dergelijke op of buiten de balustrade te hangen, met uitzondering van gevulde bloembakken. Op plaatsen waar dit gevaar op kan leveren voor de omwonenden is het eveneens niet toegestaan om bloembakken te plaatsen;

f. reparaties of andere werkzaamheden aan leidingen en ornamenten van de verlichting in de Gemeen­schappelijke gedeelten te verrichten;

g. airco-installaties en dergelijke op voor anderen zichtbare en/of hoorbare plaatsen te installeren;

h. schotelantennes of andersoortige ontvangstapparatuur op voor anderen zichtbare plaatsen te installeren;

i. te roken in de Gemeenschappelijke gedeelten, zo ook in de lift, met uitzondering van de gemeenschappelijke buitenruimten

j. de liften te gebruiken met meer dan het aangegeven gewicht resp. het aantal aangegeven personen.

k. te laden en/ of lossen vóór 08.00 uur en na 21.00 uur.

l. Afval, goederen, etc. te deponeren in het water om het complex.

Artikel 9

a. Vloerbedekkingen in de Privé-gedeelten dienen te voldoen aan de eisen die gesteld worden in artikel 20 lid 2 en 3 van de Akte.

b. Zonwering en screens zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de daaraan door de Ledenvergadering gestelde eisen.

Artikel 10

Het is op de balkons, terrassen en tuinen niet toegestaan:

a. bouwwerken zoals tuinhuisjes, verblijven voor (huis)dieren en dergelijke, die boven de balustrade uitkomen,of die boven de erfaf­scheiding met de semi-openbare tuin uitkomen; op te richten;

b. terrashekken die een open structuur (spijlen) kennen niet blinderen of bekleden zodanig dat het architectonisch ontwerp wordt aangetast of medebewoners het uitzicht wordt ontnomen.

c. erfafscheidingen op te richten anders dan bij en/of na de oplevering van het complex zijn aange­bracht;

d. bomen, heesters en planten zodanig te plaatsen dat het uitzicht van andere bewoners hierdoor aangetast wordt daarnaast is het niet toegestaan om groenvoorzieningen met een opgaande hoogte van meer dan 3 meter te plaatsen;

e. Duiven of soortgelijke dieren te houden welke overlast voor de omwonenden kunnen opleveren.

Artikel 11

a. Het is alleen toegestaan om de parkeerplaatsen te gebruiken binnen de grenzen van de parkeerplaats.

b. Het is Eigenaars verboden om gebruik te maken van de voor bezoekers bestemde gedeelten van de parkeergarage.

c. Eigenaars wijzen hun bezoekers erop dat deze hun voertuig parkeren op de voor bezoekers bestemde gedeelten van de parkeergarage.

d. Indien alle voor bezoekers bestemde gedeelten van de parkeergarage bezet zijn, wijzen Eigenaars hun bezoekers erop dat deze hun voertuig buiten het complex moeten parkeren.

e. Het is niet toegestaan om een caravan, boot of aanhangwagen in de parkeergarage te stallen indien dit een gevaarlijke situatie oplevert althans op kan leveren.

f. Binnen het complex gelden de algemeen geldende Nederlandse verkeersregels met die uitzondering dat er niet harder mag worden gereden dan max. 10 km per uur en dat voetgangers ten alle tijden voorrang hebben.

g. Gezien het feit dat al het hemelwater, dus ook het water wat geloosd wordt op de algemene gedeelte, geloosd wordt op het buitenwater, is het verboden om auto’s te wassen op het gehele complex. Bovendien is het verboden om alle andere vormen van afvalwater te lozen op de hemelwaterafvoer in de gemeenschappelijke gedeelten.

Artikel 12

Bij overtreding van bovenstaande artikelen kan het bestuur al dan niet in overleg met de bestuurder de betrokken Eigenaar/bewoner gelasten het bouwwerk te verwijderen, de bomen en planten dusdanig te snoeien en/of overlast veroorzakende activiteiten te staken dan wel gestaakt te houden. Indien de Eigenaar/bewoner hieraan geen gehoor geeft, is het bestuur in overleg met de bestuurder, gerechtigd om de veranderingen etc. zelf door te voeren. Dit alles op kosten van de betrokken Eigenaar/bewoner.

Artikel 13

Het hek dat de toegang vormt tot het complex zal gesloten zijn tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

Artikel 14 Schade en dergelijke

Indien aan de opstal dan wel aan het lichtdoorlatende glas schade is ontstaan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de Bestuurder dan wel de voorzitter van het bestuur. De Bestuurder zal zo snel mogelijk opdracht tot herstel geven alsmede de claim bij de verzekeringsmaatschappij leggen.

Artikel 15 Verstoppingen en lekkages

Indien zich verstoppingen dan wel lekkages in het Privé gedeelte voordoen dient de betreffende bewoner/gebruiker dit zo snel mogelijk te (laten) repareren. Indien aangetoond wordt dat hierdoor enige schade aan de Gemeenschappelijke gedeelten is ontstaan zal de VvE de kosten verhalen op de betrokken Eigenaar. Verstoppingen dan wel lekkages aan/in de Gemeenschappelijke gedeelte dienen zo spoedig mogelijk aan de Bestuurder gemeld te worden.

Artikel 16 Huur en verhuur van woningen

a. Indien een Eigenaar zijn woning wil verhuren dan is daarvoor de voorgaande toestemming van het bestuur nodig. De aanvraag moet worden ingediend bij de Bestuurder. Bij de beoordeling van de aanvraag zal de Bestuurder de redelijkheid en billijkheid in acht nemen. De bestuurder dient voorafgaand aan de goedkeuring alle eigenaren op de hoogte te stellen.Bij afwijzing kan toestemming worden gevraagd aan de vergadering van Eigenaars.

b. Na verkregen toestemming mag de huurder de woning eerst in gebruik nemen na ondertekening van een in duplo opgemaakte gedagtekende verklaring, dat hij het Reglement (opgenomen in de Akte van Splitsing) en het Huishoudelijk Reglement, voor zover de bepalingen op hem betrekking hebben, zal naleven.

c. De Eigenaar wordt op zijn verzoek door de vergadering gehoord en kan zich desgewenst door een raadsman doen bijstaan. Ook de toekomstige huurder kan door de vergadering worden gehoord.

Artikel 17 langdurige afwezigheid


Bij langdurige afwezigheid is het aan te bevelen dat de Eigenaar een medebewoner zijn verblijfadres doorgeeft en daarbij opgeeft wie is aangewezen om zich eventueel toegang tot het appartement te verschaffen, mocht daartoe de noodzaak ontstaan. (Te denken valt hierbij aan brand, bevriezing, lekkage, enz.)

Artikel 18 gebruik van de container[ruimtes]

a. Het is de bewoners verboden om afval te plaatsen buiten de daarvoor bestemde containers

b. Afval wat niet in de daarvoor bestemde voorzieningen kan worden gedeponeerd dient door de bewoners zelf te worden afgevoerd.

c. Afval wat niet onder huisafval wordt gerekend dient door de bewoners zelf te worden afgevoerd.

d. Het is niet toegestaan om afval op enige wijze naast de getroffen voorzieningen te deponeren. De bewoner zal dan zijn/haar huisvuil mee terug moeten nemen en na het ledigen van de betreffende voorziening opnieuw zijn/haar huisvuil moeten aanbieden.

e. De containerruimtes dienen ten alle tijden afgesloten te zijn en de verlichting dient uit geschakeld te worden


Artikel 19

a. Het maandelijkse voorschotbedrag van de verenigingsbijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient iedere eerste dag van de maand op de rekening van de Vereniging te zijn bijgeschreven door middel van een aan de Vereniging te verlenen machtiging tot automatische incasso.

b. Alle overige aan de Vereniging verschuldigde bedragen, zoals de afrekening van eventuele exploitatiete­korten, dienen binnen één maand na factuurda­tum op de rekening van de Vereniging te zijn bijgeschreven.

c. Door de Vereniging aan de Eigenaars verschuldigde bedragen, zoals de afrekening van eventuele exploi­tatieoverschotten, worden door de Vereniging binnen één maand na factuurdatum aan de Eigenaars gerestitueerd voor zover er geen achterstand in de aan de Vereniging verschuldigde bedragen bestaat.

d. Ten aanzien van zowel exploitatietekorten als exploitatieoverschotten zal in de jaarlijkse algemene le­denvergadering door het Bestuur een voorstel ter afwikkeling aan de Vereniging worden voorgelegd.

Artikel 20

Indien ten aanzien van aan de Vereniging verschuldigde bedragen niet, dan wel niet tijdig, wordt voldaan zal de Bestuurder, na aanmaning en sommatie, voor incassomaatregelen zorgen. Alle aan die maatrege­len verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de achterstallige betaler. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100 te vermeerderen met de daarop verschuldigde B.T.W.

Artikel 21

Bij overtreding van één of meer van de bepalingen van het Modelreglement en/of van dit huishoudelijk reglement zijn de bepalingen genoemd in artikel 29 van het Modelreglement van toepassing.

De betrokken Eigenaar/bewoner kan tegen het opleggen van de boete in beroep gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de bezwaarperiode wordt de betalingsplicht opgeschort.

Het bedrag van de boetebepaling in bedoeld artikel bedraagt een maxi­mum van € 1000 dit te bepalen door het Bestuur van de Vereniging. Het bedrag wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De rente over de boete is gelijk aan de wettelijke rente. Bij niet of niet tijdig betalen van boete- of rentebedragen is artikel 20 van dit huishoudelijk reglement van toepassing.

Artikel 22 Bezwaar en beroep

Alle maatregelen worden opgelegd door het Bestuur, al dan niet in overleg met de Bestuurder. Voor er een maatregel wordt opgelegd, geeft het Bestuur dan wel de Bestuurder de overtreder de gelegenheid om zelf de beschadiging/verontreiniging te herstellen dan wel weg te nemen. De betrokken bewoner/Eigenaar kan tegen een besluit van het bestuur in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering die daarvoor wordt uitgeschreven. De betrokken bewoner/Eigenaar heeft daarbij de gelegenheid zichzelf te verdedigen dan wel zijn zienswijze te geven. Het besluit van de Ledenvergadering is dan bindend.

Artikel 23 slotbepalingen

a. In het algemeen dienen alle zaken, welke overlast kunnen bezorgen aan mede-Eigenaars, vermeden te worden.

b. Het verdient aanbeveling dat Eigenaars zich op gezette tijden ervan vergewissen dat zij aan hun direct omwonenden geen hinder of overlast bezorgen.

c. Ter bevordering van een vlotte en doelmatige uitoefening van de bestuurstaak kunnen bepaalde werk­zaamheden door het bestuur worden toevertrouwd aan commissies, bestaande uit Eigenaars of hun huis­genoten, te benoemen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het Bestuur in overleg met de Bestuurder.

d. Namens de Vereniging controleert een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie de boeken van de Vereniging.

e. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement, het Modelreglement, de Akte of de wet niet voorziet, beslist het Bestuur in overleg met de Bestuurder van de Vereniging.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering te Engelen, gemeente ‘s-Hertogenbosch van 21 maart 2006 en met onmiddellijk in­gaande werking.

 

De voorzitter De Bestuurder,